Важно!!!

За да важат изброените по-долу гаранционни условия, моля пазете документа, с който сте закупили уредите и гаранционния сертификат Miele!

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:
1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части; При претенции за неокомплектованост на уреда, непосочени при закупуването му: За преоценени уреди; Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта;
2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт.
3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр. вани, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация:
4.При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи),
5. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При използване на уреда не по предназначение. Уредите придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел; При неспазване предписанията в инструкцията на производителя.
6. При неправилно попълнено, поправено, нерегистрирано заявление, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения е заявлението; Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията като: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
7. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента За всички уреди с тегло под 30 кг, обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента.

ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: заявление за гаранция, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правено си да Ви откажем регистрация на рекламацията.

8. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от закупуването му. За изделията, при които монтажът не е задължителен, гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване.
9. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно:
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие,
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стона в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
При несъответствие на потребителска стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. Намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.